سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

فرصت طلبی لازم انجم وفا نیست

تا بسمل ماگرم تپش گشت کبابستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - فرصت طلبی لازم انجم وفا نیست

tvwj xgfd ghcl hk[l ,th kdsj

jh fslg lh'vl j\a 'aj ;fhfsj

تعداد ابیات منتشر شده : 466260