سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

کجا بریم خیالات پوچ علم و عمل

به عالمی که تویی هیچ چیزباب تو نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - کجا بریم خیالات پوچ علم و عمل

;[h fvdl odhghj \,] ugl , ulg

fi uhgld ;i j,dd id] ]dcfhf j, kdsj


 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285442