سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

مقیم خانهٔ زینی چو شمع آگه باش

که پا به هرچه نهی جزسرت رکاب تونیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - مقیم خانهٔ زینی چو شمع آگه باش

lrdl ohkiٔ cdkd ], alu H'i fha

;i \h fi iv]i kid [csvj v;hf j,kdsj


 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی الف در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419