سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

کمند همت وحشت سوار عشق رساست

هوس اگرهمه عنقا شود شکارتونیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - کمند همت وحشت سوار عشق رساست

;lkn ilj ,paj s,hv uar vshsj

i,s h'vili ukrh a,n a;hvj,kdsjتعداد ابیات منتشر شده : 288239