سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

زکارگاه خیالت کسی چه پرده درد

که فطرت توهم از محرمان رازتو نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - زکارگاه خیالت کسی چه پرده درد

c;hv'hi odhgj ;sd ]i \vni nvn

;i txvj j,il hc lpvlhk vhcj, kdsjتعداد ابیات منتشر شده : 292213