سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

زحمت تحقیق ازین دفتر نباید خواستن

لب به هم آوردنی می خواهدانشایی که نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - زحمت تحقیق ازین دفتر نباید خواستن

cplj jprdr hcdk ntjv kfhdn o,hsjk

gf fi il H,vnkd ld o,hinhkahdd ;i kdsj


 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630