سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

اتفاق بلندی و پستو

چون زن و مرد اختیاری نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - اتفاق بلندی و پستو

hjthr fgknd , \sj,

],k ck , lvn hojdhvd kdsj

 • جستجوی بی قرار در همه ی آثار
 • جستجوی سیم ساق در همه ی آثار
 • جستجوی تو مرا در حافظ
 • جستجوی دزد در همه ی آثار
 • جستجوی نیش زبان در همه ی آثار
 • جستجوی همت در همه ی آثار
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ابلیس در مولوی
 • جستجوی گاهی راست در جامی
 • جستجوی پای در امیرخسرو دهلوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508665