سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

اتفاق بلندی و پستو

چون زن و مرد اختیاری نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - اتفاق بلندی و پستو

hjthr fgknd , \sj,

],k ck , lvn hojdhvd kdsj

تعداد ابیات منتشر شده : 508125