سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

زانکه به آن منهی غیب از درون

می دهد اسرار نهانی برونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - زانکه به آن منهی غیب از درون

chk;i fi Hk lkid ydf hc nv,k

ld nin hsvhv kihkd fv,k

 • جستجوی یار.عشق در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی افتاده در همه ی آثار
 • جستجوی رها در همه ی آثار
 • جستجوی فطر در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی تنگ دل در همه ی آثار
 • جستجوی فراش پیکر در خاقانی
 • جستجوی حسین در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510135