سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

کاشف اسرار و معانی همه

عرضه ده گنج نهانی همهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - کاشف اسرار و معانی همه

;hat hsvhv , luhkd ili

uvqi ni 'k[ kihkd ili

تعداد ابیات منتشر شده : 510135