سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

ساخت دلش مخزن اسرار خویش

کرد رخش مطلع انوار خویشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - ساخت دلش مخزن اسرار خویش

shoj nga lock hsvhv o,da

;vn voa lxgu hk,hv o,da

تعداد ابیات منتشر شده : 510165