سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

ور به نهایت نگری یک ره است

عاقبت هر دو از آن الله استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - ور به نهایت نگری یک ره است

,v fi kihdj k'vd d; vi hsj

uhrfj iv n, hc Hk hggi hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165