سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

کبش منی را به منا ریز خون

نفس دنی را به فنا کن زبونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - کبش منی را به منا ریز خون

;fa lkd vh fi lkh vdc o,k

kts nkd vh fi tkh ;k cf,k


 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334805