سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

کبش منی را به منا ریز خون

نفس دنی را به فنا کن زبونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - کبش منی را به منا ریز خون

;fa lkd vh fi lkh vdc o,k

kts nkd vh fi tkh ;k cf,kتعداد ابیات منتشر شده : 206556