سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

کبش منی را به منا ریز خون

نفس دنی را به فنا کن زبونآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 112640