سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

سنگ به دست آر ز رمی جمار

دیو هوا را کن ازان سنگسارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - سنگ به دست آر ز رمی جمار

sk' fi nsj Hv c vld [lhv

nd, i,h vh ;k hchk sk'shv


 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334791