سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

کای به خرد گشته سمر تا به چند

جهد به کاری که به مو نیست بندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - کای به خرد گشته سمر تا به چند

;hd fi ovn 'aji slv jh fi ]kn

[in fi ;hvd ;i fi l, kdsj fkn

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474657