سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

صبح طرب مطلع انوار اوست

جیب ادب مخزن اسرار اوستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - صبح طرب مطلع انوار اوست

wfp xvf lxgu hk,hv h,sj

[df hnf lock hsvhv h,sj

تعداد ابیات منتشر شده : 510135