سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

نشست از سر پای آن رهنورد

به حکم ضرورت ازان طعمه خوردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - نشست از سر پای آن رهنورد

kasj hc sv \hd Hk vik,vn

fi p;l qv,vj hchk xuli o,vn

تعداد ابیات منتشر شده : 478361