سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

بدو گفت ازان چشمه چون بازگشت

که ای بانوی بر و خاتون دشتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - بدو گفت ازان چشمه چون بازگشت

fn, 'tj hchk ]ali ],k fhc'aj

;i hd fhk,d fv , ohj,k naj

تعداد ابیات منتشر شده : 478466