سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

پس نه ذکر است آنکه وسواس است

نیست آن فربهی که آماس استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - پس نه ذکر است آنکه وسواس است

\s ki b;v hsj Hk;i ,s,hs hsj

kdsj Hk tvfid ;i Hlhs hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165