سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

حرف خود بر تراش روز به روز

سبق فقر و درس عشق آموزآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - حرف خود بر تراش روز به روز

pvt o,n fv jvha v,c fi v,c

sfr trv , nvs uar Hl,c

تعداد ابیات منتشر شده : 478481