سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

تا که آید ز فر دولت او

نسبت جذب عشق بر تو فروآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - تا که آید ز فر دولت او

jh ;i Hdn c tv n,gj h,

ksfj [bf uar fv j, tv,

تعداد ابیات منتشر شده : 478361