سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

پیر چون آفتاب پرمایه

وان جوان از قفاش چون سایهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - پیر چون آفتاب پرمایه

\dv ],k Htjhf \vlhdi

,hk [,hk hc rtha ],k shdi

تعداد ابیات منتشر شده : 478376