سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

حق تعالی حقایق اسرار

چون کند بهر قایلان اظهار



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - حق تعالی حقایق اسرار

pr juhgd prhdr hsvhv

],k ;kn fiv rhdghk hzihv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165