سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

جزو جزوش حقایق اسرار

هر یکی را دقایق بسیارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - جزو جزوش حقایق اسرار

[c, [c,a prhdr hsvhv

iv d;d vh nrhdr fsdhv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165