سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

هر چه عقلت کند بر آن اقبال

مبر آن را برون ز حد محالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - هر چه عقلت کند بر آن اقبال

iv ]i urgj ;kn fv Hk hrfhg

lfv Hk vh fv,k c pn lphg

 • جستجوی فک در همه ی آثار
 • جستجوی مال دیگر در همه ی آثار
 • جستجوی رسته در همه ی آثار
 • جستجوی حدیث عشق در همه ی آثار
 • جستجوی کردمت در همه ی آثار
 • جستجوی مدح در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی شهر در حافظ
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی موی سیاه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165