سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

من کیم مر خدای را سایه

اسم هادی دهد مرا مایهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - من کیم مر خدای را سایه

lk ;dl lv onhd vh shdi

hsl ihnd nin lvh lhdi

تعداد ابیات منتشر شده : 508170