سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

هر که از خوان حق غذا خوار است

بر دلش خوردن غذا بار استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - هر که از خوان حق غذا خوار است

iv ;i hc o,hk pr ybh o,hv hsj

fv nga o,vnk ybh fhv hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165