سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

این نه رفض است محض ایمان است

رسم معروف اهل عرفان استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - این نه رفض است محض ایمان است

hdk ki vtq hsj lpq hdlhk hsj

vsl luv,t hig uvthk hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165