سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

چشمشان ناگهان فتاد بر آن

از تحیر شدند خیره در آنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - چشمشان ناگهان فتاد بر آن

]alahk kh'ihk tjhn fv Hk

hc jpdv ankn odvi nv Hk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165