سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

ذات خورشید بر فلک طالع

تو به عکسی چرا شدی قانعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - ذات خورشید بر فلک طالع

bhj o,vadn fv tg; xhgu

j, fi u;sd ]vh and rhku

تعداد ابیات منتشر شده : 510165