سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

ظن او آنکه از گمان رسته ست

همه در بار خود یقین بسته ستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - ظن او آنکه از گمان رسته ست

zk h, Hk;i hc 'lhk vsji sj

ili nv fhv o,n drdk fsji sj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165