سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

ذکر آن قصه کهن به تمام

که بر او نار گشت برد و سلامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - ذکر آن قصه کهن به تمام

b;v Hk rwi ;ik fi jlhl

;i fv h, khv 'aj fvn , sghl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165