سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

ای بسا کس که روی دوست ندید

وز خبر گوشمال عشق کشیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - ای بسا کس که روی دوست ندید

hd fsh ;s ;i v,d n,sj kndn

,c ofv ',alhg uar ;adn

تعداد ابیات منتشر شده : 507630