سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

آن خبرها که از خدای جهان

داد پیغمبر آشکار و نهانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - آن خبرها که از خدای جهان

Hk ofvih ;i hc onhd [ihk

nhn \dylfv Ha;hv , kihk

تعداد ابیات منتشر شده : 507630