سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

فتنه عالمی خرید و ببرد

خانه ویرانگری به خانه سپردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - فتنه عالمی خرید و ببرد

tjki uhgld ovdn , ffvn

ohki ,dvhk'vd fi ohki s\vn

 • جستجوی شهرت در همه ی آثار
 • جستجوی غو تندر در قاآنی
 • جستجوی حیران در سعدی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی من دیدم اگر ندید هر بی بصری در خیام نیشابوری
 • جستجوی برگ خزان در همه ی آثار
 • جستجوی امین در محتشم کاشانی
 • جستجوی ناصر بوری پور در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507645