سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

روزگاری حریف او می بود

به غنا و نوا و رود و سرودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - روزگاری حریف او می بود

v,c'hvd pvdt h, ld f,n

fi ykh , k,h , v,n , sv,n

تعداد ابیات منتشر شده : 507645