سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

غم دیگر نیافت ره به دلم

تخم دیگر نرست ز آب و گلمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - غم دیگر نیافت ره به دلم

yl nd'v kdhtj vi fi ngl

jol nd'v kvsj c Hf , 'gl

تعداد ابیات منتشر شده : 508170