سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

شیخ گفت ای ز عشق در تب و تاب

کیست معشوق تو بگوی جوابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - شیخ گفت ای ز عشق در تب و تاب

ado 'tj hd c uar nv jf , jhf

;dsj lua,r j, f',d [,hf

تعداد ابیات منتشر شده : 508050