سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

گفت معشوقم آن که جانم داد

در ستایشگری زبانم دادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - گفت معشوقم آن که جانم داد

'tj lua,rl Hk ;i [hkl nhn

nv sjhda'vd cfhkl nhn

تعداد ابیات منتشر شده : 508095