سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

شیخ پرسیدشان ز صورت حال

خواجه فرمود در جواب سؤالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - شیخ پرسیدشان ز صورت حال

ado \vsdnahk c w,vj phg

o,h[i tvl,n nv [,hf sؤhg

تعداد ابیات منتشر شده : 508575