سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

شیخ با خواجه بامداد پگاه

رو نهادند سوی تحفه به راهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - شیخ با خواجه بامداد پگاه

ado fh o,h[i fhlnhn \'hi

v, kihnkn s,d jpti fi vhi

تعداد ابیات منتشر شده : 508665