سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

چون رسیدند از قضا تاجر

نیز شد بی توقفی حاضرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - چون رسیدند از قضا تاجر

],k vsdnkn hc rqh jh[v

kdc an fd j,rtd phqv

تعداد ابیات منتشر شده : 508665