سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

چون ز یار و دیار ببریدی

از کرم های او چها دیدیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - چون ز یار و دیار ببریدی

],k c dhv , ndhv ffvdnd

hc ;vl ihd h, ]ih ndnd

 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی خون در اسدی توسی
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی تفکر و تعقل در همه ی آثار
 • جستجوی نژند در فردوسی
 • جستجوی میش در همه ی آثار
 • جستجوی خوبان در همه ی آثار
 • جستجوی برگ خزان در همه ی آثار
 • جستجوی حسن در همه ی آثار
 • جستجوی ریا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508620