سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

بود همراه ما به راه حجاز

در غمت مرد رو به خاک نیازآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - بود همراه ما به راه حجاز

f,n ilvhi lh fi vhi p[hc

nv ylj lvn v, fi oh; kdhc

تعداد ابیات منتشر شده : 509490