سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

لقمه ماهی فنا ذوالنون

سالی آمد به عزم حج بیرونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - لقمه ماهی فنا ذوالنون

grli lhid tkh b,hgk,k

shgd Hln fi ucl p[ fdv,k

تعداد ابیات منتشر شده : 509640