سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

پشت خود را به خانه بنهادم

واندر آن داد فکر می دادمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - پشت خود را به خانه بنهادم

\aj o,n vh fi ohki fkihnl

,hknv Hk nhn t;v ld nhnl

تعداد ابیات منتشر شده : 509640