سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

ناله ای ناگهم رسیده به گوش

که برآمد ز من فغان و خروشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - ناله ای ناگهم رسیده به گوش

khgi hd kh'il vsdni fi ',a

;i fvHln c lk tyhk , ov,a

تعداد ابیات منتشر شده : 509610