سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

ز اول بامداد کز سر کوه

سر زدی با هزار فر و شکوهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - ز اول بامداد کز سر کوه

c h,g fhlnhn ;c sv ;,i

sv cnd fh ichv tv , a;,i

تعداد ابیات منتشر شده : 509490