سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

تا به اکنون که کردی از تگ و پوی

زرد رو در دیار فرقت رویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - تا به اکنون که کردی از تگ و پوی

jh fi h;k,k ;i ;vnd hc j' , \,d

cvn v, nv ndhv tvrj v,d

تعداد ابیات منتشر شده : 509490