سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

نه پی جاه و مال و زینت و زر

نه پی وعظ و مجلس و منبرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - نه پی جاه و مال و زینت و زر

ki \d [hi , lhg , cdkj , cv

ki \d ,uz , l[gs , lkfv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165