سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

بلکه از بهر آنکه تا پیوست

جز عصایی نباشدم در دستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - بلکه از بهر آنکه تا پیوست

fg;i hc fiv Hk;i jh \d,sj

[c uwhdd kfhanl nv nsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165